Vítame Vás na stránke materskej školy Poruba

Naša materská škola pokračuje vo vytváraní trendu stať sa progresívnou školou, ktorá dieťaťu poskytne dobré podmienky pre získanie základných kompetenbcií vo vzdelávaní a socializácií.

Poslaním tunajšej materskej školy je v spolupráci s rodičmi detí a miestnou komunitou poskytnúť kvalitné inštitucionálne predprimárne vzdelávanie pre všetky deti, nezávislé od sociálneho postavenia rodiny, zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa s prihliadaním na jeho jedinečnosť.

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Vyučovacím jazykom v materskej škole  je štátny jazyk SR - slovenský jazyk.